အဆိုးမှအကောင်းကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောသက်ရှိသတ္တဝါ "လူ"