စီးပွားရေးစကားဝိုင်း {နိုင်ငံ့စီးပွား ခရီးသွားဖြင့် ကြိုးပမ်းတိုးမြှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် အပိုင်း(၁)}