စီးပွားရေးစကားဝိုင်း နိုင်ငံ့စီးပွား ခရီးသွားဖြင့် ကြိုးပမ်းတိုးမြှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် ဒုတိယပိုင်း