စီးပွားရေးစကားဝိုင်း (နိုင်ငံ့စီးပွား ခရီးသွားဖြင့် ကြိုးပမ်းတိုးမြှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် တတိယပိုင်း)