ဂါဇာတွင် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းသည် ကလေးများနှင့် မိသားစုဝင်များအပေါ် ဆိုးဝါးသည့် သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိ

Monday, April 15, 2024