အပူတွေကို ငြိမ်းစေသား

အပူတွေကို ငြိမ်းစေသား
တေးရေး - မင်းချစ်သူ
တေးဆို - L လွန်းဝါ

Sunday, May 05, 2024