အစိန္တေယျ

အစိန္တေယျ
တေးရေး - မုံရွာ ဦးလေးခန့်
တေးဆို - ရွှေယမင်းဦး

Monday, May 06, 2024