ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန "၂၀၂၄ - ၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်" အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် ကျောင်းအပ်နှံရေးအစီအစဉ်ဆိုင်ရာ သိရှိရန်အချက်များ

Wednesday, May 15, 2024