၂၀၂၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အသိပညာပေးစကားဝိုင်း (ပထမပိုင်း)

Tuesday, June 04, 2024