အသိပညာနှင့် အမှန်တရား “ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်ခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်၏”

Sunday, June 09, 2024