စိုက်ပျိုးရေးရာ အဖြေရှာ “သစ်အယ်သီးနှင့် မက်မန်သီး စိုက်ပျိုးထွက်ရှိရာ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်မှာ”