သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ် တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဖော်ဆောင်ရေး (EITI) အကြောင်း သိကောင်းစရာ