အကောက်ခွန်နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများပူးပေါင်းမှုစကားဝိုင်း