စိုက်ပျိုးရေးရာ အဖြေရှာ “စူးစမ်းလေ့လာတောင်သူများဆီမှာ (ခရမ်းစပ်ကုန်းကျေးရွာ)”