ကချင်တိုင်းရင်းသားရိုးရာယိမ်းအက (အက -- အနုပညာဦးစီးဌာနမှ အနုပညာရှင်များ)