ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင်လတ် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ ၂၀၁၈ ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်မှုများအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင်လတ် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ ၂၀၁၈ ပါ ရည်ရွယ်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်မှုများအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်