ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ အမ်းမြို့နယ်တွင် အသက်(၈၅) နှစ်အထက် ဘိုးဘွားများအား လူမှုရေးပင်စင်ထောက်ပံ့ခြင်းဆောင်ရွက်