ပညာဗဟုသုတများရှာမှီးရာ တတ်သိပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးရာ အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်မှာ