(ချင်း(ချိုး)ဘာသာ) လတ်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019( COVID -19)