ချင်း(ချိုး)ဘာသာအစီအစဉ် “မောင်တို့မယ်တို့ လိုက်နာစို့”