(ကယားဘာသာ) “ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် အများပြည်သူပြသခြင်းများအား ရပ်ဆိုင်းထားရန် အသိပေးကြေညာချက်”