(ချင်း (လိုင်ဇိုး) ဘာသာ) “ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် အများပြည်သူပြသခြင်းများအား ရပ်ဆိုင်းထားရန် အသိပေးကြေညာချက်”