ထူးခြားစုံလင် အာရှပစိဖိတ်အစီအစဉ် "CCTV - Spring Festival Gala (နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ညစာစားပွဲ)"