ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများ (မြဝတီမြို့မှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများ)အား ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ Quarantine ထားရှိပြီး သတ်မှတ်ရက်ပေါင်း (၂၁)ရက် ပြည့်မြောက်သူများကို ၎င်းတို့၏နေရပ်များသို့ ထွက်ခွာနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ