ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မိုးဦးကာလသဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု