"မောအလှရှမ်း"

"မောအလှရှမ်း"

တေးရေး - ညမွှေးပန်းကိုတင်ထွတ်

တေးဆို - စိမ်းမို့မို့