"မိဘကျေးဇူး ဆပ်ဘူးပြီလားရှင်" တေးဆို - ပန်တျာမြမြသိန်း