"ကြယ်စင်လင်းတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှုင်" တေးဆို/သရုပ်ဆောင် - မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှသရုပ်ဆောင်များ