ထူးခြားစုံလင် အာရှပစိဖိတ်အစီအစဉ် "KBS – Harvesting New Types of Onion "