တာရိုးကျိုးပြီး ဧရာဝတီမြစ်ရေဝင်ရောက်မှု တောင်သမန်အင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိ