မြန်မာ့မြေမှ စိုက်ပျိုး စီးပွား လူမှုဘဝများ "အင်းလေးကန်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် နာနတ်သီးစိုက်ပျိုးခြင်း (ရှမ်းဘာသာအစီအစဉ်)"