မြန်မာ့မြေမှ စိုက်ပျိုး စီးပွား လူမှုဘဝများ "ကရင်ပြည်နယ် - ကရင်ရိုးရာဒုံးအကနှင့် ကျွန်းသစ်လုံးတံတား"