စိုက်ပျိုးရေးရာအဖြေရှာ "အော်ဂဲနစ်သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး နည်းပညာဗဟိုဌာန (VFDC)"