လူကုန်ကူးမှုလျော့ပါးအောင် အစိုးရလူမှုအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေ