စိုက်ပျိုးရေးရာ အဖြေရှာ "စူးစမ်းလေ့လာ တောင်သူများဆီမှာ (ရွေးစုကျေးရွာ)"