ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ရိုးရာအက "အိုးစည်သံနှင့် ဝိုင်းကြမယ်"