ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းသိကောင်းစရာ "ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏အားမှသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်ဆီသို့"