ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း သိကောင်းစရာ "မဲပေးရန်တာဝန် ပြည်သူ့တာဝန်"