"ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး"

"ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး"

ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ

"ဦ;ရဲရင့်ဝင်း (ဒုတိယဥက္ကဌ) မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နှင့် ဦးဇော်လင်းထွဋ် (အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်) Myanmar Payment Union"

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗