ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး အဖြေ အစီအစဉ် ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ - ဒေါ်ဟန်နီမြဝင်း (CEO) ချိတ်ဆက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ဒေါ်ဖူးပွင့်အိမ် (Co-Founder & CEO) MMtutors

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး အဖြေ အစီအစဉ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ -

ဒေါ်ဟန်နီမြဝင်း (CEO) ချိတ်ဆက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ဒေါ်ဖူးပွင့်အိမ် (Co-Founder & CEO) MMtutors