ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းများ အမေး အဖြေ အစီအစဉ်

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းများ အမေး အဖြေ အစီအစဉ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ -

ဒေါ်ဝင်းဝင်းတင့် (Group CEO) City Holdings Ltd နှင့်

ဦးသန်းထွန်းဝင်း (Founder) Online Travel Company flymya.com and IT Company BOD Tech Ventures