"ရွှေတိဂုံကိုမြင်ရင်"

"ရွှေတိဂုံကိုမြင်ရင်"

တေးဆို - ကေတုဝင်းထွဋ်

တေးရေး - ရေနံ့သာဝင်းမောင်