ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေ ကျောင်းဝတ်စုံ  ကျောင်းသုံးစာရေးကရိယာများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုချီမြင့်ခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ

၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေ ကျောင်းဝတ်စုံ  ကျောင်းသုံးစာရေးကရိယာများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ရဲ့ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေ ကျောင်းဝတ်စုံ  ကျောင်းသုံးစာရေးကရိယာများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုချီမြင့်ခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ