စကောကရင်ဘာသာအစီအစဉ် “ကောက်ညှင်းကျည်တောက် လုပ်စားနည်း”