အနောက်ပိုးကရင်ဘာသာအစီအစဉ် “အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ စပျစ်စိုက်ခင်း”