ရှမ်းဘာသာအစီအစဉ် “ အလှမှာယဉ် ဆေးဖက်ဝင်တဲ့တရုတ်စံကားပွင့် ”