အနောက်ပိုးကရင်ဘာသာ အစီအစဉ် “လူသားအားလုံးကျန်းမာဖို့ နဂါးမောက်သီးစားကြပါစို့”