ရှမ်းဘာသာအစီအစဉ် “ပင်လောင်းသို့ခရီးသွားခြင်း-အပိုင်း(၃)”