ကရင်ရိုးရာ ဖြစ်တည်ရာ ... ဝါခေါင်လ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ