တိုင်းရင်းသားတို့ လူမှုဝန်းကျင် မျိုးစုံလင် အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်ဥယျာဉ် (နေပြည်တော်)